Najnowszy wpis

Usługa transportowa door-to-door przedłużona do 31.05.2024 r.

Konkurs grantowy ogłoszony w ramach Projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w…

Opublikowane w magda

Pracownik biurowy – staż

Starostwo Powiatowe w Jaworze poszukuje osób chętnych na staż do wykonywana prac biurowych. Oferta skierowana jest przede wszystkim do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, który wówczas za okres stażu może wypłacać stypendium w wysokości 1565,00 zł brutto. Wymagania: *wykształcenie…

Opublikowane w magda

Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych

Informujemy, że służby drogowe powiatu jaworskiego regularnie pracują nad utrzymaniem przejezdności dróg naszego powiatu wg zatwierdzonego przez Radą Powiatu planu. W miarę naszych technicznych możliwości na bieżąco reagujemy na oblodzenie dróg w miejscach newralgicznych tj. na podjazdach, na skrzyżowaniach dróg,…

Protokół z konsultacji

na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Jaworze został opublikowany protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz…

Opublikowane w magda

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie powiatu jaworskiego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia…

Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w atr.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu„Rocznego program współpracy Powiatu Jaworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z…

Opublikowane w magda

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Jaworskiego informuje, że w wyniku ogłoszenia o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 roku punktu…

Uwaga! Zmiana na linii komunikacyjnej nr 502!

Powiat Jaworski, jako organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z rozpoczętymi robotami drogowymi, nastąpi zmiana trasy w rozkładzie jazdy na linii nr 502 relacji Jawor – Budziszów Mały -Jawor. Ze względu na wynikające utrudnienia w ruchu, prace będą…

Nabór na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

Zarząd Powiatu w Jaworze ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego…

Otwarty konkurs ofert

Zarząd Powiatu Jaworskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu w 2024 r. na obszarze powiatu jaworskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji oraz realizacji zadania publicznego w zakresie edukacji prawnej przez…